Algemene Voorwaarden

Uw dagdagelijkse wijn-vin-wine: geniet and smaak

Algemene Voorwaarden van Bulgaars Wijncenter,
(hierna Bulgaars Wijncenter ).

Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Bulgaars Wijncenter, met zetel te B-2600 BERCHEM, Lange Pastoorstraat 32 bus 8, ingeschreven onder ondernemingsnummer BTW BE 0826.875.114, en de klant, die de diensten en goederen van Bulgaars Wijncenter bestelt. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling
Bestellingen via de website van Bulgaars Wijncenter geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Bulgaars Wijncenter heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelingen niet te verwerken.

Bestellingen plaatst u per doos van 6 flessen of per flees.

Verzakingsbeding
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Bulgaars Wijncenter de aankoopprijs terug zal betalen.

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in Belgie. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering
De klant kan zelf zijn bestelling terecht op onze warehouses in Antwerpen of Westerlo ophalen 3 werkdagen na de bestelling,
Anders mag levering door koerier diensten op door de consument bevestigd address.
Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of per doos. of in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud.

Bulgaars Wijncenter heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Bulgaars Wijncenter prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Alle aanbiedingen van Bulgaars Wijncenter zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling
Betalen vooraf of op het moment van aflevering van goederen.

Facturen dienen uiterlijk op de vervaldatum betaald te worden op een door Bulgaars Wijncentrum opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Bulgaars Wijncenter te worden gemeld.

Indien een of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Bulgaars Wijncenter zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Bulgaars Wijncenter tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting. In geval van niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 20 euro voor schadevergoeding en renteverlies, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van betwisting zijn alleen de Antwerpse rechtbanken bevoegd deze te beoordelen.

Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Bulgaars Wijncenter, met zetel te B-2600 BERCHEM, Lange Pastoorstraat 32 bus 8, ingeschreven onder ondernemingsnummer BTW BE 0826.875.114, en de klant, die de diensten en goederen van Bulgaars Wijncenter bestelt. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Eigensdomvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Bulgaars Wijncenter zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geincorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Bulgaars Wijncenter.

Garantie
Alle geleverde wijnen vallen onder de Bulgaars Wijncenter-garantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn zelf binnen 14 dagen te retourneren naar Bulgaars Wijncenter, onder de volgende voorwaarden:
– de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst (info@bulgaarswijn.com )
– enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts een doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie.
– de consument dient de goederen op eigen kosten terug te sturen.
Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling naar Bulgaars Wijncenter stort op de door de klant aangeduide bankrekening bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiele betaling aan Bulgaars Wijncenter heeft verricht.

Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd.

Overmacht
Bulgaars Wijncenter is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Bulgaars Wijncenter niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiele vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Bulgaars Wijncenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Priveleven
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Bulgaars Wijncenter. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Bulgaars Wijncenter zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info@bulgaars-wijn-center.net . Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Bulgaars Wijncenter, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Bulgaars Wijncenter de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van een of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd naar keuze van Bulgaars Wijncenter.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather